H.I.M

So long Rastafari call you,

So long!

So long Rastafari call you,

So long!

And now the enemies surround you,

Trying to devour you.

So long Rastafari call you,

So long!

 

So long Nyabinghi warn you,

So long!

So long Nyabinghi warn you,

So long!

For the ennemies surround you,

Trying to devour you.

So long Nyabinghi warn you

So long!

 

So very long! So very long!

So very long! So very long!

 

So long Nyabinghi yanting you,

So long!

So long Nyabinghi yanting you,

So long!

For the ennemies surround you

Trying to devour you,

So long Rastafari call you

So long!

ROYALNESS 777